اعضای تیم ما

سعید غفار اوغلی

مدیریت

........

مدیر فروش

جلال جبرئیلی

مدیر حسابداری

..............

مدیر .......